Senast vid utgången av 2020 skall samtliga båtbottnar i klubben vara giftfria. Fortfarande förordar Stockholms miljöförvaltning att all giftig färg skall avlägsnas. Det pågår försök med spärrfärg, bekostade av SMBF, och hur försöken utfaller kan påverka miljöförvaltningens nuvarande ståndpunkt att inte förorda spärrfärg. Är man intresserad av att använda spärrfärg bör man invänta resultaten från försöket.

Styrelsen har beslutat att blästring av bottenfärg inte får förekomma på klubbens område. Återstår slipning eller färgborttagningsmedel+skrapning. Väljer du slipning använder du förslagsvis en oscillerande slipmaskin kopplad till en industridammsugare (t.ex Dustcontrol 2900 – finns att hyra). Inget slipdamm får läcka ut. Väljer du färgborttagningsmedel täcker du marken under båten så att medel + skraprester kan tas omhand. Bottenfärgsrester/damm lämnas till återvinningsstation (t.ex Sätra). Se till att skydda kropp och andningsvägar från giftiga ämnen.