Hamn

Avtalet

Avtalet gäller för klubbens medlemmar. Hamn och vinterplats är avsedd
för klubbmedlemmarnas båtar. I mån av utrymme kan även annan än
medlem erhålla plats mot erläggande av fastställd avgift och är då
förbunden att efterleva båtklubbens avtal.

Ansvar

Styrelsen genom hamnkapten skall verka för att:

 • dessa föreskrifter efterlevs
 • båtplatsavtal upprättas mellan båtägare och Dalbo BS
 • kölista upprättas och hålls aktuell samt tilldelar platser enligt
  nedanstående föreskrifter (3-11)

Medlem med hamnplats i Dalbo BS är skyldig att:

Föreskrifter & direktiv

Följa dessa hamnföreskrifter samt direktiv från hamnkapten/styrelsen.

Familj & sällskap.

Ansvara för att dess familj och sällskap följer tillämpliga delar av ovan
nämnda föreskrifter och direktiv.

Arbetsplikt /Generell arbetsplikt.

På kallelse inställa sig för arbete med hamn- och uppläggningsområde.
Årligen utföra en generell arbetsplikt omfattande ett antal arbetstimmar
som föreslås av styrelsen och vid ändring fastställs av höstmöte. Fastställt
antal är för närvarande 6 arbetstimmar.

Den generella arbetsplikten utförs mellan och räknas från höstmöte till
höstmöte.

Befrielse från den generella arbetsplikten kan ske mot särskild timavgift.
Medlem som inte fullgjort den generella arbetsplikten för perioden
faktureras kvarvarande tid. Styrelsen utlyser arbetstillfällen löpande och
medlemmen är själv ansvarig för att närvara och utföra sina arbetstimmar
vid dessa tillfällen.

Den generella arbetsplikten kan inte utföras i samband med tillfälle då
obligatorisk närvaroplikt råder, t.ex. på upptagnings eller
sjösättningsdagarna.

Försäkring

Ha sin båt försäkrad, och vid anfordran visa upp gällande försäkringsbrev .

Förtöjning

Förtöja båten på säkert sätt – avfjädrad vid varje fästpunkt i bom, brygga
och pir – tågvirke i passande dimension och material – avfendrad på
lämpligt vis. Samtliga förtöjningar ska vara intagna senast 31/10 – detta
gäller ej båt med vinterplats i sjön. Sällskapet ansvarar ej för kvarlämnad,
av sällskapet intagen, förtöjning.

Jollar

Förvara jollar på anvisad plats. Max jollestorlek 4 x1,5m.

Åtgärda iakttagna fel

Själv åtgärda iakttagna fel eller om så bedöms vara lämpligare anmäla
felet till hamnkaptenen/styrelseledamot/ funktionär.

Låsning

Tillse att grindar, dörrar, vägbom m.m. hålls stängda och låsta.

Mastkranskaj

Tillse att tillbehör, såsom stege, vev mm är inlåsta i verkstaden efter
användning. Förtöja vid mastkranskajen endast för av- & påmastning (att
masten är fullt förberedd inför påmastning före förtöjning – att båten flyttas
genast efter avmastning). Eller kort lastning/lossning, som regel max 20
minuter – lämna kajen så fort du kan.

Ordning vid bryggplats.

 • Hålla rent på den bryggplats man disponerar, och ej förvara personliga
  tillhörigheter på brygga eller pir.
 • Inför/vid hårt väder kontrollera att båten inte skadar egen eller andras
  egendom.
 • Respektera grillförbud på bryggor, pir och ombord på i hamnen förtöjda
  båtar.

Miljö

Följa sällskapets miljöpolicy och de föreskrifter som är knutna till dessa.

Grundvillkor

 • Disponering av hamnplats är personlig och förutsätter att
  bryggplats används för egen båt och för fritidsbruk.
 • Medlem som erhållit hamnplats skall inom ett år uppvisa intyg som styrker
  nautisk kompetens motsvarande lägst förarintyg.
 • Boende ombord på båt är ej tillåtet – styrelsen tillämpar stadens regler
  upprättade av idrottsförvaltningen.
 • Endast en hamnplats per medlem. Dock får jolleplats disponeras av
  medlem med hamnplats.
 • Den ägare som tilldelats båtplats i sällskapet ansvarar för samtliga åtaganden som följer med båtägandet.

Kölista

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Villkor

När ledig bomplats anvisas gäller att platsen bör vara 50 cm bredare än
vad den aktuella båten är. För 4,50 m lång bomplats gäller 30 cm bredare
än båten. Båten bör också vara längre än bommen.
b) Om den aktuella båten, vars ägare står först på tur, inte stämmer mot
dessa måttbestämmelser, erbjuds den lediga platsen i stället till den i
kölistan näst därefter vars båt stämmer med måttbestämmelserna.

Byte till större eller mindre hamnplats

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har
behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot
den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte
av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till
hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad.
Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Omplacering av båt till annan hamnplats

I syfte att hamnresursen ska utnyttjas på bästa sätt kan den
som anvisats plats senare anvisas annan större eller mindre plats.

Överlåtelse av hamnplats

9 Det är förbjudet att överlåta sitt nyttjande av hamnplats till annan. Om
medlem säljer sin båt ska hamnplatsen ställas till klubbens förfogande.
Hamnplats får ej utlånas eller överlåtas. Ny båtägare övertar ej båtens
gamla plats

Tidsbegränsat avstående från nyttjande av hamnplats

 • Efter anmälan till hamnkaptenen kan den ordinarie hamnplatsinnehavaren
  under högst en säsong avstå från nyttjandet av sin hamnplats.
  Hamnkaptenen kan då upplåta hamnplatsen tillfälligt till annan båtägare.
 • Den ordinarie hamnplatsinnehavaren får inte mottaga ersättning
  från någon annan för tillfällig upplåtelse.
 • Efter att i en säsong ha avstått från nyttjandet av sin hamnplats måste hamnplatsinnehavaren antingen åter börja nyttja sin plats annars sägs avtalet upp.
 • Om särskilda omständigheter föreligger som t.ex att båten nyttjas för långfärdssegling eller att större renoveringsarbeten skall genomföras kan styrelsen göra undantag från ovanstående tidsbegränsning.

Hamnplatsens övergång till anhörig

Efter prövning av styrelsen kan den som har hamnplats få överlåta den till
familjemedlem. Ovanstående gäller även vid medlems frånfälle.

Nyttjande av hamnplats upphör

När medlem inte längre behöver sin hamnplats skall skriftlig uppsägning
av avtalet lämnas till hamnkapten/styrelse senast sista februari
innevarande år.

Ersättning av skada

Om stadgar, föreskrifter eller beslut ej följs, samt vid försummelse , har
Dalbo BS rätt att påföra båtägaren de kostnader ett felaktigt beteende givit
upphov till för sällskapet, och/eller avgift som fastställts av sällskapet.

Uppsägning av båtplatsavtal

Styrelsen kan ensidigt och med omedelbar verkan häva båtplatsavtalet
om båtägaren eller dennes båt utgör fara för omgivningen, kan åsamka
sällskapet ekonomisk förlust eller om båtägaren trots utdelade varningar
p.g.a. upprepade förseelser inte följer sällskapets regelverk. Styrelsen
skall till båtägaren skriftligen motivera sitt beslut. Båtägande medlem vars
båtplatsavtal hävts av styrelsen kan begära att få frågan prövad av
föreningsmöte. För hävande av båtplatsavtal på föreningsmöte fordras att
minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar röstar för
ett hävande. Av kallelsen till föreningsmöte skall framgå att fråga om
hävande av båtplatsavtal skall behandlas.

Avslutad säsong

Båt som inte upptages i DBS regi skall ha lämnat hamnplatsen senast den
sista oktober om inget annat avtalats. Om båten inte avlägsnats inom
föreskriven tid äger DBS rätt, att på båtägarens bekostnad och risk, flytta
båten till lämplig plats.

Förlängning av båtplatsavtal

Tillsvidareavtal om hamnplats förlängs med en säsong i taget om skriftlig
uppsägning ej skett senast sista februari.

Övrigt

Vinterliggare:

 • Önskemål om att ha båt i sjön under vintern meddelas hamnkapten
  senast sista augusti.
 • Hamnkapten anvisar vinterplats och meddelar när båten senast skall
  flyttas dit och därifrån.
 • Båtägare ansvarar själva för isfrihållning om detta önskas. De ansvarar
  då också själva för avspärrning och skyltning av område med svag is.
 • Elanvändning: Anslutning skall ske med för ändamålet avsedda don och
  kablar. Vid all elanvändning ombord på båt skall elmätare vara inkopplad
  och registrering av förbrukning ske enligt anvisningar i elpärm i
  verkstaden.
 • Fiske i hamnbassäng är ej tillåtet. Fiske får ske från båtfri del av pirens
  nordsida.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154