Miljöpolicy för Dalbo båtsällskap.

 

Allmänt

Miljöansvarig, i samråd med styrelsen, tillser att information gällande sällskapets miljöpolicy hålls uppdaterad och finns tillgänglig för alla medlemmar på hemsidan och på anslagstavla i klubbhuset. Vid viktiga förändringar mejlas information ut till alla medlemmar.

Miljöansvarig och styrelse verkar för att fastställd miljöpolicy efterlevs.

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter skall det i alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan (se bilaga). Översyn av avfallsplan skall ske vart tredje år, eller vid större förändringar.

Ansvarsskyldigheter

Varje medlem har ett personligt ansvar att följa den fastställda miljöpolicyn, samt lagar och förordningar som gäller för båtklubbar avseende miljöhänsyn. Medlem som bryter mot detta kan bli skadeståndsskyldig för åsamkad skada.

På klubbområdet är det förbjudet att spilla ut färgrester, olja, lösningsmedel eller andra ämnen skadliga/farliga för miljön. Medlem som hanterar nämnda ämnen är skyldig att ta hand om dessa på ett lämpligt och tillåtet sätt. Medlem ansvarar också för att nämnda ämnen avlägsnas från området, eller tas om hand på ett sätt som är tillåtet enligt gällande lagar och regler.

Miljöstationen

Miljöstationen på sällskapets område disponeras av medlemmarna. I miljöstationen finns uppsamlingskärl för olja, oljefilter, glykol m.m. Det finns absorptionsmaterial för uppsugning av spill i station samt oljehaltigt slagvatten i medlems båt.

Miljöansvarig tillser att ordning råder och att tömning beställes vid behov. Tömning av skilda fraktioner journalföres.

Miljöstationen får ej lämnas olåst.

I miljöstationen anslagna instruktioner vägleder medlem hur avfallet skall hanteras och placeras. Skulle uppsamlingsmöjlighet saknas för specifik fraktion, skall medlem utan dröjsmål transportera den till återvinningscentral (t.ex Sätra).

Exempel på vad som klassas som miljöfarliga ämnen:

  • färg, lack och limrester
  • lösningsmedel (thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton)
  • batterier, glödlampor, lysrör och lågenergilampor
  • oljor (spillolja, smörjolja, motorolja och diesel)
  • batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
  • glykol och frostskyddsmedel
  • skraprester och slipdamm (transportera till återvinningscentral)
  • färgrester

Vid mindre utsläpp/spill använd i miljöstationen förvarat absorptionsmaterial.

Vid utsläpp som kan ha miljöpåverkan kontakta SOS Alarm på tfn 112. Lämna rapport om händelsen till miljöansvarig.

Container

Sopcontainer för hushållsavfall finns uppställd på sällskapets område. Miljöansvarig beställer tömning vid behov, utförd av auktoriserat renhållningsbolag. Tömning journalföres. 

Grovsopor

Container för grovsopor beställes vid behov. Hämtning journalföres.

Källsortering (förpackningsmaterial)

Källsorterat avfall kan lämnas vid återvinningsstationen i Axelsberg.

Rengöring av båtbotten.

Endast båtar med giftfri bottenfärg får rengöras inom klubbens område.

Sanering av båtbotten målad med giftfärg.

Sedan många år är det inte tillåtet för båtar med hemmahamn i Mälaren att använda giftfärg vid bottenmålning. Fram till årsskiftet 2020/21 har klubbens medlemmar på sig för att göra giftiga båtbottnar giftfria. Den mätning som genomförts genom miljöförvaltningens försorg hösten 2018 kan vara en vägledning för medlemmen, om åtgärder behöver vidtagas. Skulle åtgärd krävas är det för närvarande slipning (kopplad till professionell dammsugare) eller skrapning (med uppsamling av alla färgrester) som är tillåtna metoder i klubben. Borttagen färg transporteras utan dröjsmål till återvinningscentral. Ett absolut krav är att ingen borttagen bottenfärg läcker ut till luft eller på mark. Genom SMBFs försorg pågår en undersökning om spärrfärg kan vara ett alternativ till att avlägsna gammal giftfärg – både klubben och miljöförvaltningen inväntar resultatet.

Glykol och motorkonserveringsmedel.

Det är inte tillåtet att släppa ut glykol i vatten eller på land. Frostskyddsmedel från motor måste därför samlas upp i samband med vårsäsongens första start.

Byte av olja och oljefilter.

Tillse att olja aldrig spills på mark eller i vatten, och deponera olja och filter på anvisad plats i miljöstation.

Slagvatten

Förorenat slagvatten får ej pumpas ut i sjön. Innehåller det olja eller drivmedel skall det uppsamlas och tömmas i miljöstationens oljeuppsamling. Absorptionsmaterial finns i miljöstationen.

Olje- och bränsleutsläpp i vattnet.

Skulle olje- eller bränsleutsläpp ske ring SOS Alarm 112 och informera om det inträffade. Vid litet utsläpp kan absorptionsmaterial från miljöstationen användas.

Slipning

Vid all torrslipning skall dammuppsamling med dammsugare ske. Vid våtslipning av icke-giftig färg skall slipvatten ej tömmas på mark eller i Mälaren. Häll ut det i klubbhusets avlopp, som är anslutet till reningsverk.

Toalettavfall

För båt utrustad med toalett är det förbjudet att tömma toalettavfall i sjön. Avfallet töms vid sugtömningsstation. Klubbhuset är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154