Styrelsefunktioner

Ordförande

 • Har det samlade ansvaret för att styrelsen regelbundet träffas – sammankallar till styrelsemöten och skriver förslag på dagordning.
 • Planerar och leder medlemsmöten – årsmöte & höstmöte – och tar tillsammans med sekreteraren fram dagordningen till dessa.
 • Planerar och genomför i samråd med övriga styrelsen andra möten och aktiviteter.
 • Kontaktperson gentemot externa organisationer, förvaltningar och myndigheter.
 • Tecknar klubben tillsammans med kassör och sekreterare.
 • Kollar regelbundet av sällskapets ekonomiska ställning genom att logga in på bank.
 • Samverkar med sekreteraren kring utskick och kallelser.
 • Har koll på inkommande e-post: ordforande@dbs.nu samt dalbo@dbs.nu .

 Sekreterare

 • Ansvarar tillsammans med kassör och hamnkapten för att medlemsregister är uppdaterade.
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för medlemsinformation.
 • Ansvarar för hemsidan.
 • Assisterar ordförande vid kontakt med externa organisationer, förvaltningar och myndigheter.
 • Ansvarar för att protokoll skrivs på styrelse- och medlemsmöten.
 • Upprättar närvarolista på års- och höstmöte.
 • Skriver verksamhetsberättelse.
 • Tillser att klubbens arkiv hålls i god ordning.
 • Bevakar inkommande e-post: sekreterare@dbs.nu

Kassör

 • Har koll på sällskapets ekonomi och rapporterar regelbundet ekonomisk ställning till övriga styrelsen.
 • Tecknar ensam sällskapets företagskonto och tillsammans med ordförande och kassör, två i förening, sällskapets placeringskonto.
 • Ansvarar för fakturering till medlemmar och organisationer (båtplatser, avgifter m.m.).
 • Stämmer av reskontra och skickar vid behov ut påminnelser.
 • Ansvarar för att klubbens betalningar genomförs, och att tillräckligt med medel för detta finns på företagskontot.
 • Assisterar vid kontakt med bank och planerar klubbens ekonomiska behov.
 • Kollar av inkomna medlemsansökningar i BAS – skickar ut avi på medlems- och inträdesavgift – och för in medlemsuppgifter i BAS och ev. båtplatsönskemål i båtplatskön, när betalning inkommit.
 • Ansvarar för att klubbens ekonomiska dokument/redovisning hålls i god ordning.
 • Upprättar bokslut i samarbete med av klubben anlitat företag.
 • Lämnar ut relevanta dokument/uppgifter till klubbens revisorer.
 • Har koll på inkommande e-post: kassor@dbs.nu

Hamnfogde

 • Ansvarar för klubbens markområde, bergrummet, motorcontainer, jolleställ, bryggor samt bommar. Regelbunden tillsyn av dessa.
 • Ansvarar för placering av pallmateriel under sommarsäsong.
 • Vid behov av åtgärd inom ansvarsområdet tillser hamnfogden att det utföres. Vid större åtgärder förs frågan vidare till styrelsen för beslut.
 • Är kontaktperson och den som lägger ut arbetsuppgifter på arbetsgrupperna östra bryggan, västra bryggan och piren. Är vid behov behjälplig med inköp i samband med dessa gruppers arbeten.
 • Anmäler fel på el, inom sitt ansvarsområde, till el-gruppen.
 • Anmäler fel på VVS, inom sitt ansvarsområde, till VVS-gruppen.
 • Planerar och genomför vårstäddag i vilket också ingår bokning av container.
 • Är behjälplig vid planering och genomförande av torr- och sjösättning tillsammans med hamnkapten och SUBgrupp.
 • Håller koll på e-post: hamnfogde@dbs.nu

  Klubbmästare

 • Ansvara för fika/förplägnad på års- och höstmöte samt andra av styrelsen beslutade aktiviteter – t.ex sillunch, luciafika och städdag.
 • På eget initiativ genomföra aktiviteter som stärker gemenskap och god anda i klubben.
 • Tillse att kök har lämplig utrustning och att det hålls i gott skick.
 • Håller koll på e-post: klubbmastare@dbs.nu

  

 

 

 

 

 

Hamnkapten

 • Tilldelar båtplatser utifrån upprättad kölista samt med hänsyn till båtstorlek och storlek på lediga platser.
 • Planerar och tilldelar platser på hamnplan inför torrsättning – upprättar hamnplansmodell.
 • Avsynar vaggor, bockar och stöttor, och påtalar eventuella brister till båtägaren för åtgärd.
 • Avsynar förtöjningsgods på båtar i sjön, och påtalar eventuella brister till båtägaren för åtgärd.
 • Ansvarar tillsammans med hamnfogde och SUBgrupp för torr- & sjösättning.
 • Regelbundet läsa inkommande e-post: hamnkapten@dbs.nu.

Vaktchef

 • Inför ny vaktsäsong iordningställa och uppdatera vaktpärm.
 • Tillser att vaktlampor fungerar.
 • Tillser att vaktjackor är i gott skick – tvättas vid behov.
 • Tillser att vaktbokning genom BAS är tillgänglig för båtägande medlemmar från 1 mars kl 10.
 • Kontaktar medlemmar som ej bokat vaktpass. De som inte fullgör sin vaktplikt bötfälls.
 • Regelbundet kolla loggen på genomförda vaktpass. Informera styrelsen om vakt ej genomförts enligt gällande regler. Styrelsen tar kontakt med medlem och beslutar om eventuella åtgärder.
 • Ansvarar för låssystemet och är kontaktperson för medlem som behöver ny tagg eller ändra behörighet.
 • Redogör för genomförd vaktsäsong på höstmötet.
 • Vara kontaktperson mot polis vid inbrott, stöld eller förstörelse – samt informera klubbens medlemmar om det inträffade.
 • Tillser att pärm, där medlem som använder el kan föra in förbrukning, finns tillgänglig i verkstaden. Sammanställer debiteringsunderlag till kassören inför vårdebiteringen.
 • Håller koll på epost: vaktchef@dbs.nu

Materialförvaltare

 • Övergripande ansvar för klubbhus och verkstad.
 • Tillser att det är städat och rent.
 • Tillser att det finns förbrukningsmateriel (diskmedel, rengöringsmedel, hushålls- & toapapper, soppåsar mm).
 • Tillser att ordning råder i verkstaden, och att maskiner och verktyg är i säkert och brukbartAnsvarar för uthyrning av virkesstick.
 • Ser fortlöpande över skötsel- och renoveringsbehov av fastigheten och dess utrustning.
 • Informerar arbetsgruppen KLUBBHUS/GRUVA om prioriterade åtgärder. Vid större arbeten lyftes frågan till styrelsen för beslut.
 • Översynsansvar för toatömningsbrygga med till den hörande utrustning placerad i verkstad. Kontaktansvarig gentemot staden och dess entreprenörer kopplat till detta.
 • Kollar regelbundet av e-post: materialforvaltare@dbs.nu

 Internrevisor

 Föreningens revisorer har som förtroendevalda i föreningen till uppgift att ha en översyn på ekonomin och styrelsens arbete. Till sin hjälp har man en extern revisor i Borevision, som hjälper till med revisionen av ekonomin inför årsredovisningen.

Ett par gånger om året genomför revisorerna stickprov och tittar på fakturor och kontrollerar även att eventuella upphandlingar av externa tjänster går rätt till.

Som revisor har man även i uppdrag att kontinuerligt följa styrelsens arbete för att säkerställa att styrelsen följer de lagar, förordningar och riktlinjer som finns.

Valberedare

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. … Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna.