Vaktföreskrifter

Ansvar

Vaktchefen tillser att vaktkalender för tecknande av vakt finns tillgänglig i BAS från 15 mars – då skickas också informationsmejl om detta ut till berörda medlemmar. Senast 31 mars skall medlemmar med vaktplikt boka vaktpass. Vaktchefen fastställer därefter vaktlista för innevarande år. Medlem som inte bokar upp sig i vaktkalendern anvisas vaktpass av vaktchefen. Vaktchefen stämmer regelbundet av den datorregistrerade vaktloggen och informerar styrelsen om vaktpliktig inte utfört vakttjänst enligt gällande föreskrifter.

Skyldighet att gå vakt

Båtägare som anvisats hamnplats inom klubbens hamnområde är skyldig att fullgöra vakttjänst enligt Vaktföreskrifter och Vaktinstruktionen.

Antal vaktpass

Första säsongen som medlem anvisats hamnplats ansvarar denne för två genomförda vaktpass.

Finns det inte möjlighet att genomföra vaktpass första året flyttas vaktpassen över till nästkommande år.

Dessa vaktpass skall genomföras av medlemmen personligen.

Därefter skall ett vaktpass genomföras varje säsong, och det är då tillåtet att anlita ersättare som utför vakten.

Den vaktpliktige är alltid ansvarig för att ersättaren fullgör vakttjänst.

Vakt

Vaktpliktig besätter vaktpass med en eller flera personer. Vakten kan alltså gå ensam. På vaktpasset skall finnas en person som fyllt 18 år. På vaktpasset skall finnas en person som är medlem.

Byte av vaktdag

Vaktpliktig som får förhinder att gå fastställt vaktpass är skyldig att själv skaffa ersättare, t.ex. genom byte av vaktdag med annan medlem.

Den ordinarie vakten är alltid ansvarig för att ersättaren fullgör vakttjänst.

Vaktpasset

Vaktpasset omfattar tiden kl 23-06.

Skyldigheter

Vakten skall utföra vaktpasset enligt anvisningarna i Vaktinstruktionen, vilket bl.a innebär att vakt skall vara vaken under hela passet.

Vid behov av hjälp

Ertappas någon med att stjäla, förstöra eller om obehörig vägrar lämna bryggorna skall polis tillkallas. Samla om möjligt signalement.

Adressen är Torsslowsbacken Axelsberg-Hägerstenshamnen.

Våld ska inte tillgripas.

Straffavgift och nytt tilldelat vaktpass

Vid försummad vakttjänstgöring åläggs den vaktpliktige att erlägga straffavgift varefter även nytt vaktpass tilldelas vederbörande. Detsamma gäller om vakt är onykter. Upprepad försummelse kan medföra uppsägning av båtplatsavtal.

Vid utträde ur klubben

Skyldighet att tillse att vakttjänst blir utförd kvarstår även om vaktpliktig utträder ur sällskapet under pågående vaktsäsong. Erlagd deposition återbetalas först efter det att medlemmen fullgjort sina skyldigheter.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154