Vaktföreskrifter

Ansvar

Digital vaktkalender för tecknande av vakt finns tillgänglig i BAS från 15 mars klockan 10. Då skickas också informationsmejl om detta ut till medlemmar som är skyldiga att gå vakt. Digital vaktkalender stänger 14 oktober – före detta datum skall vaktpass bokats och genomförts före 15 oktober.

Skyldighet att gå vakt

Båtägare som anvisats hamnplats inom klubbens hamnområde är skyldig att fullgöra vakttjänst enligt Vaktföreskrifter och Vaktinstruktionen.

Antal vaktpass

Första säsongen som medlem anvisats hamnplats ansvarar denne för två genomförda vaktpass.

Dessa vaktpass skall genomföras av medlemmen personligen.

Därefter skall ett vaktpass genomföras varje säsong, och det är då tillåtet att anlita ersättare som utför vakten.

Den vaktpliktige är alltid ansvarig för att ersättaren fullgör vakttjänst.

Vakt

Vaktpliktig besätter vaktpass med en eller flera personer. Vakten kan alltså gå ensam. På vaktpasset skall finnas en person som fyllt 18 år. På vaktpasset skall finnas en person som är medlem.

Byte av vaktdag

Vaktpliktig som får förhinder att gå fastställt vaktpass är skyldig att själv skaffa ersättare, t.ex. genom byte av vaktdag med annan medlem.

 

Skyldigheter under vaktpass

Vakten skall utföra vaktpasset enligt anvisningarna i Vaktinstruktionen, vilket bl.a innebär att vakt skall vara vaken under hela passet.

Vid behov av hjälp

Ertappas någon med att stjäla, förstöra eller om obehörig vägrar lämna bryggorna skall polis tillkallas. Samla om möjligt signalement.

Adressen är Torsslowsbacken Axelsberg-Hägerstenshamnen.

Våld ska inte tillgripas.

Straffavgift och nytt tilldelat vaktpass

Vid försummad vakttjänstgöring åläggs den vaktpliktige att erlägga straffavgift varefter även nytt vaktpass tilldelas vederbörande. Detsamma gäller om vakt är onykter. Upprepad försummelse kan medföra uppsägning av båtplatsavtal.

Vid utträde ur klubben

Skyldighet att tillse att vakttjänst blir utförd kvarstår även om vaktpliktig utträder ur sällskapet under pågående vaktsäsong. Erlagd deposition återbetalas först efter det att medlemmen fullgjort sina skyldigheter.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154