Hamn

Avtalet

Avtalet gäller för klubbens medlemmar. Hamn och vinterplats är avsedd
för klubbmedlemmarnas båtar. I mån av utrymme kan även annan än
medlem erhålla plats mot erläggande av fastställd avgift och är då
förbunden att efterleva båtklubbens avtal.

Ansvar

Styrelsen genom hamnkapten skall verka för att:

 • dessa föreskrifter efterlevs
 • båtplatsavtal upprättas mellan båtägare och Dalbo BS
 • kölista upprättas och hålls aktuell samt tilldelar platser enligt
  nedanstående föreskrifter (3-11)

Medlem med hamnplats i Dalbo BS är skyldig att:

Föreskrifter & direktiv

 • Följa dessa hamnföreskrifter samt direktiv från hamnkapten/styrelsen.

Familj & sällskap.

 • Ansvara för att dess familj och sällskap följer tillämpliga delar av ovan
  nämnda föreskrifter och direktiv.

Arbetsplikt /Generell arbetsplikt.

 • På kallelse inställa sig för arbete med hamn- och uppläggningsområde.
 • Årligen utföra en generell arbetsplikt omfattande ett antal arbetstimmar
  som föreslås av styrelsen och vid ändring fastställs av höstmöte. Fastställt
  antal är för närvarande 6 arbetstimmar.
 • Den generella arbetsplikten utförs mellan och räknas från höstmöte till
  höstmöte.
 • Befrielse från den generella arbetsplikten kan ske mot särskild timavgift.
 • Medlem som inte fullgjort den generella arbetsplikten för perioden
  faktureras kvarvarande tid.
 • Styrelsen utlyser, genom arbetsgrupper och bryggansvariga, arbetstillfällen löpande under året. Medlemmen är ansvarig för att närvara och utföra sina arbetstimmar vid dessa tillfällen.
  • Vid förhinder informerar medlemmen närmast ansvarige, och kommer överens om när arbetet istället skall utföras.

Försäkring

Ha sin båt försäkrad, och före 1 april samt före 1 september till vaktchef@dbs.nu mejla en kopia på  gällande försäkringsbrev.

Förtöjning

Förtöja båten på säkert sätt – avfjädrad vid varje fästpunkt i bom, brygga och pir – tågvirke i passande dimension och material – avfendrad på lämpligt vis. Samtliga förtöjningar ska vara intagna senast 31/10 – om så ej sker uttages en avgift fastställd av årsmötet. Sällskapet ansvarar ej för kvarlämnad, av sällskapet intagen, förtöjning. Båtar med vinterplats i sjön berörs ej av regeln med intagning av förtöjning.

Jollar

Förvara jollar på anvisad plats i jolleställ. Max jollestorlek är 4 x1,5m.

Åtgärda iakttagna fel

Åtgätda iakttagna fel eller, om så bedöms vara lämpligare, anmäla felet till hamnkaptenen/styrelseledamot/ funktionär.

Låsning

Tillse att grindar, dörrar, vägbom m.m. hålls stängda och låsta.

Mastkranskaj

Tillse att tillbehör, såsom stege, vev mm är inlåsta i verkstaden efter användning. Förtöja vid mastkranskajen endast för av- & påmastning (att masten är fullt förberedd inför påmastning före förtöjning – att båten flyttas genast efter avmastning). Eller kort lastning/lossning, som regel max 20minuter – lämna kajen så fort du kan.

Ordning vid bryggplats.

Hålla rent på den bryggplats man disponerar, och ej förvara personliga tillhörigheter på brygga eller pir. Inför/vid hårt väder kontrollera att båten inte skadar egen eller andras egendom. Respektera grillförbud på bryggor, pir och ombord på i hamnen förtöjda båtar.

Miljö

Följa sällskapets miljöpolicy och de föreskrifter som är knutna till dessa.

 Grundvillkor

Disponering av hamnplats är personlig och förutsätter att bryggplats används för egen båt och för fritidsbruk. Medlem som erhållit hamnplats skall inom ett år uppvisa intyg som styrker nautisk kompetens motsvarande lägst förarintyg.

Boende ombord på båt är ej tillåtet – styrelsen tillämpar stadens regler upprättade av idrottsförvaltningen.

Endast en hamnplats per medlem. Dock får jolleplats disponeras av medlem med hamnplats.

Den ägare som tilldelats båtplats i sällskapet ansvarar för samtliga åtaganden som följer med båtägandet.

Kölista

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Villkor

När ledig bomplats anvisas gäller att platsen bör vara 50 cm bredare än vad den aktuella båten är. För 4,50 m lång bomplats gäller 30 cm bredare  än båten. Båten bör också vara längre än bommen.

Om den aktuella båten, vars ägare står först på tur, inte stämmer mot dessa måttbestämmelser, erbjuds den lediga platsen i stället till den i kölistan näst därefter vars båt stämmer med måttbestämmelserna.

Byte till större eller mindre hamnplats:
Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Omplacering av båt till annan hamnplats:
I syfte att hamnresursen ska utnyttjas på bästa sätt kan den som anvisats plats senare anvisas annan större eller mindre plats.

Överlåtelse av hamnplats:
Det är förbjudet att överlåta sitt nyttjande av hamnplats till annan. Om medlem säljer sin båt ska hamnplatsen ställas till klubbens förfogande. Hamnplats får ej utlånas eller överlåtas. Ny båtägare övertar ej båtens gamla plats

Tidsbegränsat avstående från nyttjande av hamnplats:

Efter anmälan till hamnkaptenen kan den ordinarie hamnplatsinnehavaren under högst en säsong avstå från nyttjandet av sin hamnplats. Hamnkaptenen kan då upplåta hamnplatsen tillfälligt till annan båtägare. Den ordinarie hamnplatsinnehavaren får inte mottaga ersättning från någon annan för tillfällig upplåtelse. Efter att i en säsong ha avstått från nyttjandet av sin hamnplats måste hamnplatsinnehavaren antingen åter börja nyttja sin plats eller sägs avtalet upp. Om särskilda omständigheter föreligger som t.ex att båten nyttjas för långfärdssegling eller att större renoveringsarbeten skall genomföras kan styrelsen göra undantag från ovanstående tidsbegränsning.

Hamnplatsens övergång till anhörig:
Efter prövning av styrelsen kan den som har hamnplats få överlåta den till familjemedlem. Ovanstående gäller även vid medlems frånfälle.

Nyttjande av hamnplats upphör:
När medlem inte längre behöver sin hamnplats skall skriftlig uppsägning av avtalet lämnas till hamnkapten/styrelse senast sista februari innevarande år.

Ersättning av skada:
Om stadgar, föreskrifter eller beslut ej följs, samt vid försummelse , har Dalbo BS rätt att påföra båtägaren de kostnader ett felaktigt beteende givit upphov till för sällskapet, och/eller avgift som fastställts av sällskapet.

Uppsägning av båtplatsavtal:
Styrelsen kan ensidigt och med omedelbar verkan häva båtplatsavtalet om båtägaren eller dennes båt utgör fara för omgivningen, kan åsamka sällskapet ekonomisk förlust eller om båtägaren trots utdelade varningar p.g.a. upprepade förseelser inte följer sällskapets regelverk. Styrelsen skall till båtägaren skriftligen motivera sitt beslut. Båtägande medlem vars båtplatsavtal hävts av styrelsen kan begära att få frågan prövad av föreningsmöte. För hävande av båtplatsavtal på föreningsmöte fordras att minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar röstar för ett hävande. Av kallelsen till föreningsmöte skall framgå att fråga om hävande av båtplatsavtal skall behandlas.

Avslutad säsong:
Båt som inte upptages i DBS regi skall ha lämnat hamnplatsen senast den sista oktober om inget annat avtalats. Om båten inte avlägsnats inom föreskriven tid äger DBS rätt, att på båtägarens bekostnad och risk, flytta båten till lämplig plats.

Förlängning av båtplatsavtal: 
Tillsvidareavtal om hamnplats förlängs med en säsong i taget om skriftlig uppsägning (mejl) ej skett senast sista februari.

 

Fiske:
Fiske i hamnbassäng är ej tillåtet. Fiske får ske från pirens nordsida.

 

 

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154