Stadgar för Dalbo Båtsällskap

Sällskapet bildades den 1 september 1947.
Styrelsen har sitt säte och sällskapet sin hemort i Stockholm.
Stadgarna antogs 1947 och reviderades 1968, 1984, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 2011, 2015 och 2020.

 

§ 1 Ändamål och samverkan

1.1 Ändamål

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

1.2 Samverkan med andra föreningar

Dalbo båtsällskap skall regionalt samverka med andra föreningar med likvärdiga ändamål samt vara anslutet till Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) vilket också representerar sällskapet i Svenska Båtunionen.

 

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen antingen direkt på sällskapets hemsida, eller via brev till styrelsen. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till sällskapets ändamål.

2.2 Medlemskategorier

1, Enskild vuxenmedlem.

2, Enskild ungdomsmedlem (yngre än 18 år).
3, Familjemedlem (person som delar hushåll med medlem i kategori 1, 2 eller 4).
4, Hedersmedlem.

 

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1-3.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat sällskapet, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem.

Beslut härom skall fattas på årsmöte eller medlemsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen.

2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja sällskapets anläggningar och utrustning samt delta i sällskapets verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till båtplats i av sällskapet disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.

2.4 Skyldigheter

Medlem har genom inträdesansökan förbundit sig att vid medlemskaps beviljande följa sällskapets stadgar, föreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar sällskapets tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.

Medlems båt med plats i av sällskapet disponerad hamn/uppläggningsplats skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta – antingen direkt på sällskapets hemsida, eller via brev till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur sällskapet.

2.6 Varning och straffavgift

Medlem som handlar så att medlemskapet kan komma att ifrågasättas enligt 2.7 kan av styrelsen tilldelas skriftlig varning. Straffavgift beslutat enligt § 5 kan efter styrelsebeslut avkrävas medlem.

2.7 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur sällskapet om medlem:

 • Motverkar sällskapets syften.
 • Skadar sällskapets intresse.
 • Inte fullgör de skyldigheter som är stadgade.

Gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom sällskapet att dess anseende äventyras. Att uppträda berusad inom sällskapet betraktas som klandervärt uppträdande.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Av kallelsen till föreningsmöte skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutning. Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos det regionala båtförbundet (SMBF) inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit sällskapet till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 3 Beslutande instanser

Sällskapets beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder sällskapet och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se vidare § 8.

§ 4 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 6 Betalning

 Avgifterna skall vara sällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. Om betalning inte inkommit i tid skall påminnelse skickas varvid en påminnelseavgift kan tillkomma.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten

Förutom årsmöte skall ett ordinarie föreningsmöte hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelsen sker via e-post, eller till den som så önskar, via post. Medlemmen ansvarar för att aktuella kontaktuppgifter meddelas sällskapet.

7.3 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.
Medlem som vill ha särskilt ärende (dagordningspunkt/motion) behandlat på årsmötet skall senast den 7 januari skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Frågan om mötet är behörigen utlyst.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse jämte årsbokslut för senaste verksamhetsåret.
 • Föredragning av revisorernas berättelse.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fastställande av resultatdisposition
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 • Propositioner och motioner.
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret.
 • Val av styrelse.
 • Val av revisorer.
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av teckningsrätt.
 • Övriga val.

7.4 Övrigt ordinarie föreningsmöte

Övrigt ordinarie föreningsmöte hålls under november månad.
Medlem som vill ha särskilt ärende (dagordningspunkt/motion) behandlat på övrigt ordinarie föreningsmöte, skall senast den 1 oktober skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.5 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/3 av sällskapets medlemmar. Det skall i kallelsen framgå vilka ärenden som föranlett extra föreningsmöte, och endast i dessa ärenden får fattas beslut på mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val

Enskild medlem som fyllt 18 år och erlagt medlemsavgift samt hedersledamot har rösträtt på möte. Familjemedlem och enskild ungdomsmedlem har ej rösträtt på möte. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Rösträtten är personlig men kan genom daterad fullmakt som är högst ett år gammal, utövas av ombud som skall vara medlem. Dock gäller att medlem får företräda högst en (1) annan medlem. Alla ärenden avgörs med absolut majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden vid mötet. Omröstning vid personval avgörs med relativ majoritet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten, hamnfogde, materialförvaltare, vaktchef och klubbmästare.

Ledamot väljs för en tid av två år.

Ordförande, hamnfogde, materialförvaltare och klubbmästare väljs udda år.

Kassör, sekreterare, hamnkapten och vaktchef väljs jämna år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst en gång per kvartal.

Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.

 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

 • Representera sällskapet.

 • Förvalta sällskapets egendom och medel.

 • Besluta om antagning av ny medlem.

Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater. Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 9 Revisorer

Sällskapet skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sällskapets räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

§ 10 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. De väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster efter behov.
 • Motta förslag till ledamöter från klubbens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater. Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11 Hamn och uppläggningsanläggning

Förhållandena vid sällskapets hamn och uppläggningsanläggning regleras genom särskilda föreskrifter. Dessa fastställs av föreningsmöte.

§ 12 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan beslutsmeningen förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Sällskapets upplösning

Förslag till sällskapets upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 3/4 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall föreningsmötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med sådana kvarvarande tillgångar och handlingar som inte utgörs av till medlemmar hörande depositioner.

Tillgångar får därvid endast överföras till annan förening eller organisation med ett ändamål som svarar mot det upplösta sällskapets.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154