Miljöarbete

Dalbo BS Miljöpolicy PDF.

Dalbo BS Avfallshanteringsplan PDF.

Miljöpolicy för Dalbo båtsällskap.

Allmänt

Miljöombud, i samråd med styrelsen, tillser att information gällande sällskapets miljöpolicy hålls uppdaterad och finns tillgänglig för alla medlemmar på hemsidan och på anslagstavla i klubbhuset. Vid viktiga förändringar mejlas information ut till alla medlemmar.

Miljöombud och styrelse verkar för att fastställd miljöpolicy efterlevs.

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter skall det i alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan (se separat avfallsplan). Översyn av avfallsplan skall ske vart tredje år, eller vid större förändringar.

Dalbo båtsällskap förordar att miljövänliga produkter används i största möjliga utsträckning, som t.ex. miljövänlig glykol, tvättprodukter etc.

Ansvarsskyldigheter

Varje medlem har ett personligt ansvar att följa den fastställda miljöpolicyn, samt lagar och förordningar som gäller för båtklubbar avseende miljöhänsyn. Medlem som bryter mot detta kan bli skadeståndsskyldig för åsamkad skada. Medlem som bryter mot dessa lagar och regler innebär detta kan bli skadeståndsskyldig för åsamkad skada och att du själv får stå för eventuella kostnader som kan bli följden vid en eventuell sanering eller annan påföljd som någon myndighet beslutar om.

På klubbområdet är det förbjudet att spilla ut färgrester, olja, lösningsmedel eller andra ämnen skadliga/farliga för miljön. Medlem som hanterar nämnda ämnen är skyldig att ta hand om dessa på ett lämpligt och tillåtet sätt. Medlem ansvarar också för att nämnda ämnen avlägsnas från området, eller tas om hand på ett sätt som är tillåtet enligt gällande lagar och regler.

Miljöstationen

Miljöstationen på sällskapets område disponeras av medlemmarna. I miljöstationen finns uppsamlingskärl för olja, oljefilter, glykol, filter och färg. Det finns absorptionsmaterial för uppsugning av spill i station.

Miljöstationen får ej lämnas olåst.

I miljöstationen finns anslagna instruktioner som vägleder medlem hur avfallet skall hanteras och placeras

Där kan man lämna:

 • Olja
 • Glykol
 • Olje & bränslefilter
 • Färgrester
 • Båtbatterier (lämnas i den gråa lådan bredvid miljöstationen)

Som medlem är man ansvarig för att lämna sitt avfall i rätt kärl och se till att se till att det är snyggt efter sig

Miljöombud tillser att tömning beställes vid behov.

Skulle uppsamlingsmöjlighet saknas för specifik fraktion, skall medlem utan dröjsmål transportera den till återvinningscentral (t.ex. Sätra).

Exempel på vad som klassas som miljöfarliga ämnen:

 • färg, färgrester, lack och limrester
 • lösningsmedel (thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton)
 • Stora batterier (Start & förbrukning)
 • oljor (spillolja, smörjolja, motorolja och diesel)
 • glykol och frostskyddsmedel
 • batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • skraprester och slipdamm (transportera till återvinningscentral)
 • burkar med färgrester (uppdelat i med & utan lösningsmedel)

Vid utsläpp som kan ha miljöpåverkan kontakta SOS Alarm på tfn 112. Lämna rapport om händelsen till miljöombud.

Container

Sopcontainer för hushållsavfall finns uppställd på sällskapets område. Hamnfogde beställer tömning vid behov, utförd av auktoriserat renhållningsbolag.

Grovsopor

Container för grovsopor beställes vid behov.

Källsortering (förpackningsmaterial)

Källsorterat avfall kan lämnas vid återvinningsstationen i Axelsberg.

Klubbarnas medlemmar ska i största möjligaste mån källsortera sitt avfall. Med källsortering avses sortering av glas, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och små batterier var för sig. Källsorterat avfall ska exempelvis lämnas i kommunens miljöstation vid ICA, vid Axelsbergs centrum

Rengöring av båtbotten.

Endast bottensanerade båtar med giftfri hård bottenfärg får rengöras inom klubbens område.
I Hägerstenshamnen finns ingen spolplatta.

Båtbottenfärger

Endast miljövänliga och godkända båtbottenfärger för Mälaren/insjö får användas inom klubben. Övriga färger med ej godkänt innehåll är helt förbjudna att använda. Sådana färger får självklart inte förekomma på båtar inom sällskapet.

Sedan 2021 får inga biocidfärger användas på båtar med hemmahamn i Mälaren, det är båtägarens ansvar att intyga att båten har biocidfri botten.

Ingen sanering av biocidhaltig båtbotten får utföras inom Dalbo båtsällskaps uppläggningsområde.

 Glykol och motorkonserveringsmedel.

Det är inte tillåtet att släppa ut glykol i vatten eller på land. Frostskyddsmedel från motor måste därför samlas upp i samband med vårsäsongens första start. Dalbo förordar att man använder miljövänlig & biologiskt nedbrytbar glykol och frostskydd

Frostskyddsmedel från motorerna måste tömmas före sjösättningen. Detta gäller alla typer av båtar. Tänk på att frostskyddsmedel kan användas år efter år om den tas om hand (eventuellt kan det behövas en påspädning av frostskyddsvätskan). Samla upp och spara i en dunk, som förvaras på säkert sätt. Om ni inte ska spara frostskyddsvätskan ska den samlas in och lämnas i miljöstationen

Byte av olja och oljefilter.

Tillse att olja aldrig spills på mark eller i vatten, och deponera olja och filter på anvisad plats i miljöstation.

Vid byte av olja, oljefilter, kylarvätskor, motorkonserveringsvätskor och batterier ska det göras på sådant sätt att inte de miljöskadliga ämnena kommer ut i naturen, utan de ska deponeras på anvisad plats i miljöstationen.

Slagvatten

Förorenat slagvatten får ej pumpas ut i sjön. Innehåller det olja eller drivmedel skall det uppsamlas och tömmas i miljöstationens oljeuppsamling.

Olje- och bränsleutsläpp i vattnet.

Skulle olje- eller bränsleutsläpp ske ring SOS Alarm 112 och informera om det inträffade.

I det fall det sker ett olje- eller bränsleutsläpp i Hägerstenshamnen ska omgåendeKustbevakningen, Sjöräddningen (SSRS) eller Brandkåren kontaktas för att få ut länsar så att spridningen kan begränsas.

Slipning

Vid all torrslipning skall dammuppsamling med dammsugare ske. Vid våtslipning av icke-giftig färg skall slipvatten ej tömmas på mark eller i Mälaren. Rester ska deponeras på återvinningscentral.
Marken ska täckas med en presenning och båtens sidor ska täckas in för att förhindra spridning till omgivningen.

Använd personlig skyddsutrustning

Toalettavfall

För båt utrustad med toalett är det förbjudet att tömma toalettavfall i sjön. Avfallet töms vid sugtömningsstation. Klubbhuset är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Information till medlemmarna

Dalbo båtsällskaps miljöpolicy anslås på hemsidan. Information sker vid möte med nya medlemmar och vid ordinarie medlemsmöten två gånger per år.

 

Uppföljning

Styrelsen har ansvar för att miljöpolicyn uppdateras genom att de miljöansvariga kontinuerligt följer upp miljöbestämmelserna. Medlemmarna har ansvar för att efterleva miljöpolicyn.
Åtgärder vidtas mot medlem i det fall avvikelser från miljöpolicyn upptäcks.

Översyn av miljöpolicyn ska ske årligen under kvartal 1 eller om någon förändring skett i gällande lagar och bestämmelser. Översyn av avfallsplanen ska ske vart tredje år eller så snart förutsättningarna väsentligt förändrats vad avser avfall och dess hantering.

Mars 2023

I miljöstationen kan du lämna följande:

 • Spillolja, smörjolja, motorolja och diesel,
 • Båtbatterier
 • Glykol och frostskyddsmede.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154