Miljöarbete

Ansvar och skyldigheter

Varje medlem har ett personligt ansvar att följa den miljöpolicy som är fastställd för Hägerstenshamnen samt de lagar och förordningar som gäller för båtklubbar/båtsällskap. Att bryta mot dessa lagar och regler innebär att du själv får stå för eventuella kostnader som kan bli följden vid en eventuell sanering eller annan påföljd som någon myndighet beslutar om. På klubbområdet är det absolut förbjudet att spilla ut färgrester, olja, lösningsmedel eller någonting annat som är farligt/skadligt för miljön. Varje medlem som hanterar oljor eller andra miljöfarliga kemikalier är skyldig att själv ta hand om detta på lämpligt och tillåtet sätt. Medlemmar ska själva se till att miljöfarliga substanser avlägsnas från området, eller tas om hand på ett sätt som är tillåtet enligt gällande lagar och regler.

Miljöstationen

I miljöstationen finns uppsamlingskärl för olja, oljefilter, färgrester, batterier m.m. Det finns alltid absorptionsmaterial för uppsugning av spill på miljöstationens golv. Ordningen och tömning av kärlen i miljöstationen övervakas av de utsedda miljöansvariga inom respektive klubb under ansvarstiden. Auktoriserat renhållningsföretag ansvarar för tömningen av miljöstationens innehåll.

Miljöstationen ska alltid vara låst för att förhindra att obehöriga saboterar stationen och släpper ut det miljöfarliga avfallet.

Detta kan du lämna i miljöstationen:

  • batterier, glödlampor, lysrör och lågenergilampor
  • oljor som spillolja, smörjolja, motorolja och diesel
  • glykol och frostskyddsmedel

Vid eventuella utsläpp som kan ha miljöpåverkan så ska kontakt tas med SOS Alarm på nr 112. En rapport om sådan händelse ska även lämnas till respektive klubbs miljöansvarige.

Kod till miljöstation finns på anslagstavlan i klubbhuset

Container

En sopcontainer finns för icke miljöfarligt avfall hos båda klubbarna. Containrarna töms då behov föreligger genom beställning till auktoriserat renhållningsbolag. Det görs av respektive klubbs miljöansvarig eller av annan som klubben finner lämplig.

Grovsopor

En speciell sopcontainer för grovsopor ställs upp en till två gånger per år på respektive klubbs område.

Källsortering

Klubbarnas medlemmar ska i största möjligaste mån källsortera sitt avfall. Med källsortering avses sortering av glas, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar och små batterier var för sig. Källsorterat avfall ska exempelvis lämnas i kommunens miljöstation vid ICA, vid Axelsbergs centrum.

Båtbottentvätt

Båtar som målats med s k ”blödande” färger får inte tvättas med högtryckstvätt eller på annat sätt i Hägerstenshamnen. Fortsätter du att måla skrovet med icke godkänd båtbottenfärg, krävs att båten tvättas över en spolplatta med rening. Detta gäller oavsett om du tvättar med högtryck eller för hand.  Båtar som tidigare målats, men inte målas nu med ny bottenfärg, måste också tvättas över spolplatta med rening. Båtar som aldrig målats med båtbottenfärg kan tvättas i borsttvätt eller över land utan krav på rening. Detta förutsätter dock att inga kemikalier används vid tvättning. Båtar som tidigare målats men där färgen sanerats genom blästring eller liknande kan tvättas i borsttvätt eller över land utan krav på rening. Detta förutsätter också att inga kemikalier används vid tvättning.

Sanering av båtbotten

Senast vid utgången av 2020 skall samtliga båtbottnar i klubben vara giftfria. Fortfarande förordar Stockholms miljöförvaltning att all giftig färg skall avlägsnas. Det pågår försök med spärrfärg, bekostade av SMBF, och hur försöken utfaller kan påverka miljöförvaltningens nuvarande ståndpunkt att inte förorda spärrfärg. Är man intresserad av att använda spärrfärg bör man invänta resultaten från försöket.

Styrelsen har beslutat att blästring av bottenfärg inte får förekomma på klubbens område. Återstår slipning eller färgborttagningsmedel+skrapning. Väljer du slipning använder du förslagsvis en oscillerande slipmaskin kopplad till en industridammsugare (t.ex Dustcontrol 2900 – finns att hyra). Inget slipdamm får läcka ut, båten måste vara hermetiskt tillsluten vid slipning. Väljer du färgborttagningsmedel täcker du marken under båten så att medel + skraprester kan tas omhand. Bottenfärgsrester/damm lämnas till återvinningsstation (t.ex Sätra). Se till att skydda kropp och andningsvägar från giftiga ämnen.

Glykol och motorkonserveringsmedel

Det är inte tillåtet att släppa ut t.ex. glykol i vattnet eller på land. Frostskyddsmedel från motorerna måste tömmas före sjösättningen. Detta gäller alla typer av båtar. Tänk på att frostskyddsmedel kan användas år efter år om den tas om hand (eventuellt kan det behövas en påspädning av frostskyddsvätskan). Samla upp och spara i en dunk, som förvaras på säkert sätt. Om ni inte ska spara frostskyddsvätskan ska den samlas in och lämnas i miljöstationen. Klubbarna kommer att införa en enhetlig och sluten metod för motorkonservering.

Byte av olja och oljefilter

Vid byte av olja, oljefilter, kylarvätskor, motorkonserveringsvätskor och batterier ska det göras på sådant sätt att inte de miljöskadliga ämnena kommer ut i naturen, utan de ska deponeras på anvisad plats i miljöstationen.

Dieselinblandningar

Inblandning av organiskt framställd diesel, t ex 5 % inblandning av RME, kan orsaka stora driftsproblem för båtägaren genom olika typer av bakterietillväxt. Detta i sin tur kan leda till stora mängder miljöfarligt avfall. Vinterförvaring med så kallad miljödiesel i tankarna bör sundvikas. Använd diesel utan RME eller syntetisk diesel som inte kan ge bakterietillväxt.

Slipning

För att minimera utsläppen vid målning, slipning m.m. i samband med sjösättning uppmanas medlemmarna att i första hand undvika torrslipning. Vid eventuellt användande av slipmaskin ska uppsamlingspåse eller dammsugare användas. Vid större arbeten ska en presenning eller markduk läggas under båten för att samla ihop slipdamm, smuts och färgrester. Avfallet ska lämnas till återvinningsstation (t.ex Sätra).. Arbetet får inte utföras om det blåser eller på annat sätt riskerar att spridas.

Båtbottenfärger

Endast miljövänliga och godkända båtbottenfärger får användas inom klubbarna. Färger med visst innehåll är helt förbjudna att använda. Sådana färger får självklart inte förekomma på båtar inom sällskapet.

Toalettavfall och tömning

Xxxxx

Olje- och bränsleutsläpp i vattnet

I det fall det sker ett olje- eller bränsleutsläpp i Hägerstenshamnen ska omgående Kustbevakningen, Sjöräddningen (SSRS) eller Brandkåren kontaktas för att få ut länsar så att spridningen kan begränsas. Samtliga kontakter i ett nödläge sker via SOS Alarm 112.

I miljöstationen kan du lämna följande:

  • Spillolja, smörjolja, motorolja och diesel,
  • Batterier
  • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
  • Glykol och frostskyddsmede.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154