Uppläggningsanläggning

Avtalet

Vinterplats är avsedd för klubbmedlemmarnas båtar. I mån av utrymme kan även annan än medlem erhålla plats mot erläggande av fastställd avgift och är då förbunden att efterleva båtklubbens stadgar, föreskrifter och avtal.

Ansvar

Styrelsen genom hamnkapten/hamnfogde skall verka för att:

  • dessa föreskrifter efterlevs
  • båtplatsavtal upprättas mellan båtägare och Dalbo BS
  • kölista upprättas och hålls aktuell samt tilldelar platser enligt den.

Hamnkapten leder arbetet vid sjö-& torrsättning. Båtägaren ansvarar för sin egen båt vid sjö- & torrsättning. Båt och tillhörande utrustning uppläggs på ägarens risk. Båtägaren ansvarar för att båt och tillhörande utrustning förvaras på ett betryggande sätt på sällskapets uppläggningsanläggning samt vidtar rimliga säkerhetsåtgärder så att skada ej uppstår.

Föreskrifter & direktiv

Båtägare som har båt inom DBS:s uppläggningsanläggning är skyldig att:

  • Följa dessa föreskrifter samt direktiv från hamnkapten/styrelsen.

Familj & sällskap.

Ansvara för att dess familj och sällskap följer tillämpliga delar av ovan nämnda föreskrifter och direktiv.

Arbetsplikt

På kallelse inställa sig för arbete med hamn- och uppläggningsområde.

Försäkring

Ha sin båt försäkrad, och före sjö- & torrsättning visa upp gällande försäkringsbrev. Inget lyft om så ej skett. Visa upp gällande försäkringsbrev vid fastställd tidpunkt om upptagning sker i egen regi.

Sjö/torrsättning i sällskapets regi

Delta vid sjö- & torrsättning vid fastställd tidpunkt och innan kranlyft påbörjas lämna klartecken till hamnkapten/utsedd funktionär att lyft får ske. Efter att klartecken givits ansvarar ej sällskapet för eventuell skada.

Sjö/torrsättning i egen regi

Ej utan särskilt tillstånd nyttja sliprampen för båtar vägande över 400 kg. För båtar vägande över 400 kg kan nyttjande av sliprampen tillåtas efter särskild prövning av ansvarig styrelseledamot. Dragbil med 4-hjulsdrift skall alltid användas i dessa fall för att undvika skador på sliprampen. Ej lägga upp båt före 15 september och ej sjösätta senare än 15 maj, om inget annat avtalats. DBS äger rätt att på båtägarens bekostnad och risk flytta båt till lämplig plats om den inte är borttagen inom föreskriven tid.

Pallmateriel

Placera ut pallmateriel på anvisad plats vid fastställd tidpunkt inför torrsättning. Närvara vid hamnkaptens/utsedd funktionärs besiktning av pallmateriel samt åtgärda ev. påtalade brister. All pallmateriel skall besiktigas och godkännas före torrsättning – även efter godkännande ansvarar båtägaren helt och fullt för pallmateriel och dess funktion. Märka upp pallmateriel så att det tydligt framgår hur det skall placeras under båten, samt tillse att det är namnmärkt.

Täckning

Täckningen får maximalt sticka ut 50 cm utanför båtens största yttermått.

Uppläggningsplats

Hålla rent och tillse att ordning råder på disponerad uppläggningsplats. Under sjösättningsdagen flytta pallmateriel och täckning till anvisad plats.

Åtgärda iakttagna fel

Själv åtgärda iakttagna fel eller om så bedöms vara lämpligare anmäla felet till hamnkaptenen/styrelseledamot/ funktionär

Låsning

Tillse att grindar, dörrar, vägbom m.m. hålls stängda och låsta.

Hårt väder & snöfall

Inför/vid hårt väder och rikligt snöfall kontrollera att båt eller täckning inte skadar egen eller andras egendom.

Miljö

Följa sällskapets miljöpolicy och de föreskrifter som är knutna till dessa.

Elanvändning

Elanslutning skall ske med för ändamålet avsedda don och kablar. Vid all elanvändning skall elmätare vara inkopplad i direkt anslutning till elcentral och registrering av förbrukning ske enligt anvisningar i elpärm i verkstaden.

Grundvillkor

Disponering av uppläggningsplats är personlig och förutsätter att platsen används för egen båt och för fritidsbruk.

Båt med flera ägare

Den ägare som tilldelats uppläggningsplats i sällskapet ansvarar för samtliga åtaganden som följer med båtägandet.

Försäljning av båt

Vid försäljning av båt ansvarar båtägaren som sällskapet tecknat båtplatsavtal med för samtliga åtaganden som följer med båtägandet tills dess att båten lämnat sällskapets område.

Uppläggnings-platsens övergång till anhörig

Efter prövning av styrelsen kan den som har uppläggningsplats få överlåta den till familjemedlem. Ovanstående gäller även vid medlems frånfälle.

Nyttjande av uppläggnings-platsen upphör

Tillsvidareavtal om uppläggningsplats förlängs med en säsong i taget. När medlem inte längre behöver uppläggningsplats skall skriftlig uppsägning av avtalet lämnas till hamnkapten/styrelse senast sista augusti innevarande år.

Ersättning av skada

Om stadgar, föreskrifter eller beslut ej följs, samt vid försummelse , har Dalbo BS rätt att påföra båtägaren de kostnader ett felaktigt beteende givit upphov till för sällskapet, och/eller avgift som fastställts av sällskapet.

Uppsägning av båtplatsavtal

Styrelsen kan ensidigt och med omedelbar verkan häva båtplatsavtalet om båtägaren eller dennes båt utgör fara för omgivningen, kan åsamka sällskapet ekonomisk förlust eller om båtägaren trots utdelade varningar p.g.a. upprepade förseelser inte följer sällskapets regelverk. Styrelsen skall till båtägaren skriftligen motivera sitt beslut. Båtägande medlem vars båtplatsavtal hävts av styrelsen kan begära att få frågan prövad av föreningsmöte. För hävande av båtplatsavtal på föreningsmöte fordras att minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar röstar för ett hävande. Av kallelsen till föreningsmöte skall framgå att fråga om hävande av båtplatsavtal skall behandlas.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154