Uppläggningsanläggning

Avtalet

Vinterplats är avsedd för klubbmedlemmarnas båtar. I mån av utrymme kan även annan än medlem erhålla plats mot erläggande av fastställd avgift och är då förbunden att efterleva båtklubbens stadgar, föreskrifter och avtal.

Ansvar

Styrelsen genom hamnkapten/hamnfogde skall verka för att:

  • dessa föreskrifter efterlevs
  • båtplatsavtal upprättas mellan båtägare och Dalbo BS
  • kölista upprättas och hålls aktuell samt tilldelar platser enligt den.

Hamnkapten leder arbetet vid sjö-& torrsättning. Båtägaren ansvarar för sin egen båt vid sjö- & torrsättning. Båt och tillhörande utrustning uppläggs på ägarens risk. Båtägaren ansvarar för att båt och tillhörande utrustning förvaras på ett betryggande sätt på sällskapets uppläggningsanläggning samt vidtar rimliga säkerhetsåtgärder så att skada ej uppstår.

Föreskrifter & direktiv

Båtägare som har båt inom DBS:s uppläggningsanläggning är skyldig att följa dessa föreskrifter samt direktiv från hamnkapten/hamnfogde/styrelsen.

Ansvara för att dess familj/sällskap följer tillämpliga delar av ovan nämnda föreskrifter och direktiv.

Att på kallelse till arbetsplikt inställa sig för arbete med hamn- och uppläggningsområde.

Ha sin båt försäkrad, och före 1 april samt före 1 september till vaktchef@dbs.nu mejla en kopia på gällande försäkringsbrev. Ingen sjö- eller torrsättning om så ej skett. Detta gäller även om upptagning sker i egen regi.

Vid sjö- & torrsättning i sällskapets regi, delta vid fastställd tidpunkt och innan lyft av egen båt påbörjas lämna klartecken till hamnkapten/utsedd funktionär att lyft får ske. Efter att klartecken givits ansvarar ej sällskapet för eventuell skada.

Vid sjö- & torrsättning i egen regi ej lägga upp båt före 15 september och ej sjösätta senare än 15 maj, om inget annat avtalats. DBS äger rätt att på båtägarens bekostnad och risk flytta båt till lämplig plats om den inte är borttagen inom föreskriven tid.

Pallmateriel

Placera ut pallmateriel på anvisad plats vid fastställd tidpunkt inför torrsättning. Första gången du använder pallmaterial i klubben (ny medlem/ny båt/nytt pallmateriel) skall det visas upp och godkännas av hamnkapten/hamnfogde i god tid före upptagning – även efter godkännande ansvarar båtägaren helt och fullt för pallmateriel och dess funktion. Märka upp pallmateriel så att det tydligt framgår hur det skall placeras under båten, samt tillse att det är märkt med namn eller medlemsnummer.

Täckning

Täckningen får maximalt sticka ut 50 cm utanför båtens största yttermått.

Täckningen får ej fästas i pallmateriel på sådant vis att risk för att pallningen rycks bort vid kraftig vind föreligger.

Uppläggningsplats

Håll rent och tillse att ordning råder på disponerad uppläggningsplats.

Under sjösättningsdagen flytta pallmateriel och täckning till anvisad plats.

Själv åtgärda iakttagna fel eller om så bedöms vara lämpligare anmäla felet till hamnkaptenen/styrelseledamot/ funktionär.

Låsning

Tillse att grindar, dörrar, vägbom m.m. hålls stängda och låsta.

Hårt väder & snöfall

Inför/vid hårt väder och rikligt snöfall kontrollera att båt eller täckning inte skadar egen eller andras egendom. 

Miljö

Följa sällskapets miljöpolicy och de föreskrifter som är knutna till dessa.

Elanvändning

Elanslutning skall ske med för ändamålet avsedda don och kablar. Vid all elanvändning skall elmätare vara inkopplad i direkt anslutning till elcentral och registrering av förbrukning ske enligt anvisningar i elpärm i verkstaden.

Grundvillkor

Disponering av uppläggningsplats är personlig och förutsätter att platsen används för egen båt och för fritidsbruk.

Båt med flera ägare

Den ägare som tilldelats uppläggningsplats i sällskapet ansvarar för samtliga åtaganden som följer med båtägandet.

Försäljning av båt

Vid försäljning av båt ansvarar båtägaren som sällskapet tecknat båtplatsavtal med för samtliga åtaganden som följer med båtägandet tills dess att båten lämnat sällskapets område.

Uppläggningsplatsens övergång till anhörig

Efter prövning av styrelsen kan den som har uppläggningsplats få överlåta den till familjemedlem. Ovanstående gäller även vid medlems frånfälle.

Nyttjande av uppläggningsplatsen upphör

Tillsvidareavtal om uppläggningsplats förlängs med en säsong i taget. När medlem inte längre behöver uppläggningsplats skall skriftlig uppsägning av avtalet lämnas till hamnkapten/styrelse senast sista augusti innevarande år.

Ersättning av skada

Om stadgar, föreskrifter eller beslut ej följs, samt vid försummelse, har Dalbo BS rätt att påföra båtägaren de kostnader ett felaktigt beteende givit upphov till för sällskapet, och/eller avgift som fastställts av sällskapet.

Uppsägning av båtplatsavtal

Styrelsen kan ensidigt och med omedelbar verkan häva båtplatsavtalet om båtägaren eller dennes båt utgör fara för omgivningen, kan åsamka sällskapet ekonomisk förlust eller om båtägaren trots utdelade varningar p.g.a. upprepade förseelser inte följer sällskapets regelverk. Styrelsen skall till båtägaren skriftligen motivera sitt beslut. Båtägande medlem vars båtplatsavtal hävts av styrelsen kan begära att få frågan prövad av föreningsmöte. För hävande av båtplatsavtal på föreningsmöte fordras att minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar röstar för ett hävande. Av kallelsen till föreningsmöte skall framgå att fråga om hävande av båtplatsavtal skall behandlas.

 

 

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154