Klubbhus och verkstad

Ansvar

Varje medlem ansvarar för att nedanstående föreskrifter följs, samt att god ordning råder i klubbhus och verkstad.

Rätt att bruka

Klubbhuset får disponeras av varje medlem med familj. Medlem ansvarar för att dess familj följer föreskrifter och direktiv. Om huset nyttjas under pågående vaktpass skall stor hänsyn tagas till tjänstgörande nattvakter.

Avlysning

Styrelsen får avlysa klubbhuset för övriga då särskilda arrangemang så påfordrar.

Fester

Endast fester arrangerade av klubben får förekomma i klubbhuset – enskilda medlemmar får alltså inte ordna fester där.

Övernattning

Övernattning i klubbhuset är inte tillåtet.

Städning

Varje medlem är skyldig att städa efter sig och bidra till att ordning råder. Nattvakten skall utföra städning enligt anvisningarna i vaktpärmen.

Telefon

Telefonen får fritt disponeras för samtal rörande sälIskapets verksamhet. För privata samtal betalas självkostnadspris i sparbössan enligt anslagen taxa.

Bredband

Trådlöst nätverk får fritt disponeras av sällskapets medlemmar.

Bastun

Bastu och dusch får fritt disponeras av sällskapets medlemmar. Efter utnyttjande skall golv och bastulavar avtorkas – skriv sedan upp ditt namn på checklistan. Alla personliga persedlar skall medtagas.

Verkstaden

Verkstaden och klubbens verktyg får användas av klubbens medlemmar. Medlem under 18 år skall ha målsmans tillstånd. Envar ansvarar för att verktyg återlämnas på sina platser, rengjorda och i fullgott skick. Personlig materiel och egna verktyg skall avlägsnas frånverkstaden efter avslutat arbetspass. Eventuell skada, anmäls till materialförvaltaren. Heta eller på annat sätt brandfarliga arbeten får ej förekomma i verkstaden. Målningsarbeten skall utföras på därtill anvisad plats. Färg, lösningsmedel och annat brandfarligt eller hälsovådligt får ej kvarlämnas.

Säkerhet

Envar måste följa sällskapets miljöpolicy och de föreskrifter som är knutna till dessa. Varje medlem är skyldig att informera sig om de säkerhetsföreskrifter som gäller i verkstaden och använda lämplig skyddsutrustning. Allt arbete i verkstaden sker på egen risk. Minderåriga får under inga omständigheter lämnas utan uppsikt i verkstaden.

Rökning

Rökning är förbjuden i klubbhus och verkstad.

Låst och släckt

Den som lämnar huset tomt efter sig är skyldig att kontrollera att fönster och dörrar är stängda. Glöm inte altandörren. Ytterdörren skall alltid vara låst. Den som lämnar huset tomt ska tillse att ytterdörren är låst med dubbla lås. Tillse att lampor är släckta.

Iakttagna fel

Skador eller fel i huset skall genast anmälas till materialförvaltaren/annan funktionär. Mindre fel bör om möjligt åtgärdas direkt av medlemmen.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154