Klubbhus och verkstad

Ansvar

Varje medlem ansvarar för att nedanstående föreskrifter följs, samt att god ordning råder i klubbhus och verkstad.

Rätt att bruka

Klubbhuset får disponeras av varje medlem med familj. Medlem ansvarar för att dess familj följer föreskrifter och direktiv. Om huset nyttjas under pågående vaktpass skall stor hänsyn tagas till tjänstgörande nattvakter.

Avlysning

Styrelsen får avlysa klubbhuset för övriga då särskilda arrangemang så påfordrar.

Fester

Endast fester arrangerade av klubben får förekomma i klubbhuset – enskilda medlemmar får alltså inte ordna fester där.

Övernattning

Övernattning i klubbhuset är inte tillåtet.

Städning

Varje medlem är skyldig att städa efter sig och bidra till att ordning råder. Nattvakten skall utföra städning enligt anvisningarna i vaktpärmen.

Telefon

Telefonen får fritt disponeras för samtal rörande sälIskapets verksamhet. För privata samtal betalas självkostnadspris i sparbössan enligt anslagen taxa.

Bredband

Trådlöst nätverk får fritt disponeras av sällskapets medlemmar.

Bastun

Bastu och dusch får fritt disponeras av sällskapets medlemmar. Efter utnyttjande skall golv och bastulavar avtorkas – skriv sedan upp ditt namn på checklistan. Alla personliga persedlar skall medtagas.

Verkstaden

Verkstaden och klubbens verktyg får användas av klubbens medlemmar. Medlem under 18 år skall ha målsmans tillstånd. Envar ansvarar för att verktyg återlämnas på sina platser, rengjorda och i fullgott skick. Personlig materiel och egna verktyg skall avlägsnas frånverkstaden efter avslutat arbetspass. Eventuell skada, anmäls till materialförvaltaren. Heta eller på annat sätt brandfarliga arbeten får ej förekomma i verkstaden. Målningsarbeten skall utföras på därtill anvisad plats. Färg, lösningsmedel och annat brandfarligt eller hälsovådligt får ej kvarlämnas.

Säkerhet

Envar måste följa sällskapets miljöpolicy och de föreskrifter som är knutna till dessa. Varje medlem är skyldig att informera sig om de säkerhetsföreskrifter som gäller i verkstaden och använda lämplig skyddsutrustning. Allt arbete i verkstaden sker på egen risk. Minderåriga får under inga omständigheter lämnas utan uppsikt i verkstaden.

Rökning

Rökning är förbjuden i klubbhus och verkstad.

Låst och släckt

Den som lämnar huset tomt efter sig är skyldig att kontrollera att fönster och dörrar är stängda. Glöm inte altandörren. Ytterdörren skall alltid vara låst. Den som lämnar huset tomt ska tillse att ytterdörren är låst med dubbla lås. Tillse att lampor är släckta.

Iakttagna fel

Skador eller fel i huset skall genast anmälas till materialförvaltaren/annan funktionär. Mindre fel bör om möjligt åtgärdas direkt av medlemmen.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154